ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานงบประมาณ
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือบริการประชาชน
แนงทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพืื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์ อบต.
คำขวัญ อบต.หนองเยือง
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ทำเนียบผู้บริหาร
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบฝ่ายสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2563
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานรายจ่ายรอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2564
แผนการจ่ายเงินประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบาย No Gift Policy
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
แนงทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้พิการ
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
นัดประชุมสภาฯ
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อหลัก
หนังสือราชการจากกรมสงเสริมฯ
หนังสือราชการจากท้องถิ่นบุรีรัมย์
หัวข้อหลัก
งานตรวจสอบภายใน
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ์้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการติดสินบน
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แลนกีฬา ม.8
ลานกีฬา ม.4
ลานกีฬา ม.5
ลานกีฬา ม.3
ลานกีฬา ม.1 และม.2
ลานกีฬา อบต.หนองเยือง
ลานกีฬา ม.6 และ ม.9
แลนกีฬา ม.7
การใช้ลานกีฬา อบต.หนองเยือง
การเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมในชุมชน
ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อบต.หนองเยือง
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.
แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำวันนี้
นายก อบต.หนองเยือง

นายทองสุข บรรดาศักดิ์
นายก อบต.หนองเยือง
คุยกับนายก อบต.
กระดานสนทนา
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
สาระน่ารู้ทั่วไป
หัวข้อหลัก
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 เมษายน 2567
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,167,441

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.