ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  31120

ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อหลัก
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

    1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

ตำบลหนองเยือง ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประมาณ 3 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 19,000 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

                        ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอชุมพวง และอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ และตำบลกู่สวนแตง

                      อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

                        ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลตลาดไทร อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

                      1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  

- ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดูกาล คือ

1. ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคม

2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนตุลาคม

    3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม

1.4 ลักษณะของดิน

     - สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

     - เป็นน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้

                             - ไม้เบญจพรรณ

               2. ด้านการเมือง/การปกครอง

                        2.1 เขตการปกครอง

                               ตำบลหนองเยือง ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยืองทั้งหมดได้แก่

                                    1. หมู่ที่ 1 บ้านโคกจิก

                                    2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองเยือง

                                    3. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย

                                    4. หมู่ที่ 4 บ้านกู่ฤาษี

                                    5. หมู่ที่ 5 บ้านยางทะเล

                                    6. หมู่ที่ 6 บ้านส้มป่อย

                                    7. หมู่ที่ 7 บ้านม่วง

                                    8. หมู่ที่ 8 บ้านเขวา

                                    9. หมู่ที่ 9 บ้านไทรทอง

                         2.2  การเลือกตั้ง

                 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน และหาก    มีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 คน มีเขตเลือกตั้งจำนวน 9 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

                                    1. เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านโคกจิก

                                    2. เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านหนองเยือง

                                    3. เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย

                                    4. เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านกู่ฤาษี

                                    5. เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านยางทะเล

                                    6. เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านส้มป่อย

                                    7. เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านม่วง

                                    8. เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านเขวา

                        9. เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านไทรทอง

              3. ประชากร

                   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

- ประชากรทั้งสิ้น  4,742  คน  แยกเป็น  ชาย 2,359  คน  หญิง 2,383  คน

- จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,021 ครัวเรือน

- มีความหนาแน่นต่อพื้นที่เฉลี่ย  155  คน / ตารางกิโลเมตร

                     3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ช่วงอายุ

จำนวนประชากร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม(คน)

รวมทั้งหมด

น้อยกว่า 1 ปี

1 2 ปี

3 5 ปี

6  - 11 ปี

12  - 14 ปี

15 - 17  ปี

18 - 25 ปี

26 - 49  ปี

50 - 60  ปี

60  ปีขึ้นไป

         2,359                     23                      44                      75                    158                      98                    107                    304                    888                    360             302  

        2,383                    18                     41                     82                   177                     85                     94                   295                   892                344         354

        4,742                   41                    85                  157                  335                  183                  201                  599               1,780                  704                  656

            ที่มา  : สำนักทะเบียนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

           4. สภาพทางสังคม

                        4.1 การศึกษา

                       โรงเรียนประถมศึกษา                                จำนวน 3  แห่ง

                        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   จำนวน 3 แห่ง

                       -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล      จำนวน 1 แห่ง

                        4.2 สาธารณสุข

                        -  โรงพยาบาล                                            จำนวน 1 แห่ง

                      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล              จำนวน 1 แห่ง

                        4.3 อาชญากรรม

                        - ลักทรัพย์

                        4.4   ยาเสพติด

                        - ยาบ้า

                        4.5    การสังคมสงเคราะห์

                        - คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

              5. ระบบบริการพื้นฐาน

                        5.1 การคมนาคมขนส่ง

                        - คมนาคมทางบก ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนสายหลัก คือ ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

                        5.2 การไฟฟ้า

                      พื้นที่ในเขต อบต.หนองเยือง มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 9 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100

                        5.3 การประปา

                       พื้นที่ในเขต อบต.หนองเยือง มีระบบประปาทั้ง 9 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100

                        5.4 โทรศัพท์

                         -  ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

                       5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                      - ไปรษณีย์ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ณ หมู่ที่ 1 บ้านโคกจิก ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

               6. ระบบเศรษฐกิจ

                        6.1 การเกษตร

                             - ทำนา ทำสวน ทำไร่ การเลี้ยงสัตว์

                        6.2 การประมง

เอกสารประกอบ
หัวข้อหลัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
นายทองสุข บรรดาศักดิ์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 320,282

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.