ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อหลัก
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

    1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

ตำบลหนองเยือง ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประมาณ 3 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 19,000 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

                        ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอชุมพวง และอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ และตำบลกู่สวนแตง

                      อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

                        ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลตลาดไทร อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

                      1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  

- ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดูกาล คือ

1. ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคม

2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนตุลาคม

    3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม

1.4 ลักษณะของดิน

     - สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

     - เป็นน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้

                             - ไม้เบญจพรรณ

               2. ด้านการเมือง/การปกครอง

                        2.1 เขตการปกครอง

                               ตำบลหนองเยือง ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยืองทั้งหมดได้แก่

                                    1. หมู่ที่ 1 บ้านโคกจิก

                                    2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองเยือง

                                    3. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย

                                    4. หมู่ที่ 4 บ้านกู่ฤาษี

                                    5. หมู่ที่ 5 บ้านยางทะเล

                                    6. หมู่ที่ 6 บ้านส้มป่อย

                                    7. หมู่ที่ 7 บ้านม่วง

                                    8. หมู่ที่ 8 บ้านเขวา

                                    9. หมู่ที่ 9 บ้านไทรทอง

                         2.2  การเลือกตั้ง

                 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน และหาก    มีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 คน มีเขตเลือกตั้งจำนวน 9 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

                                    1. เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านโคกจิก

                                    2. เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านหนองเยือง

                                    3. เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย

                                    4. เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านกู่ฤาษี

                                    5. เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านยางทะเล

                                    6. เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านส้มป่อย

                                    7. เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านม่วง

                                    8. เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านเขวา

                        9. เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านไทรทอง

              3. ประชากร

                   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

- ประชากรทั้งสิ้น  4,742  คน  แยกเป็น  ชาย 2,359  คน  หญิง 2,383  คน

- จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,021 ครัวเรือน

- มีความหนาแน่นต่อพื้นที่เฉลี่ย  155  คน / ตารางกิโลเมตร

                     3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ช่วงอายุ

จำนวนประชากร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม(คน)

รวมทั้งหมด

น้อยกว่า 1 ปี

1 2 ปี

3 5 ปี

6  - 11 ปี

12  - 14 ปี

15 - 17  ปี

18 - 25 ปี

26 - 49  ปี

50 - 60  ปี

60  ปีขึ้นไป

         2,359                     23                      44                      75                    158                      98                    107                    304                    888                    360             302  

        2,383                    18                     41                     82                   177                     85                     94                   295                   892                344         354

        4,742                   41                    85                  157                  335                  183                  201                  599               1,780                  704                  656

            ที่มา  : สำนักทะเบียนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

           4. สภาพทางสังคม

                        4.1 การศึกษา

                       โรงเรียนประถมศึกษา                                จำนวน 3  แห่ง

                        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   จำนวน 3 แห่ง

                       -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล      จำนวน 1 แห่ง

                        4.2 สาธารณสุข

                        -  โรงพยาบาล                                            จำนวน 1 แห่ง

                      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล              จำนวน 1 แห่ง

                        4.3 อาชญากรรม

                        - ลักทรัพย์

                        4.4   ยาเสพติด

                        - ยาบ้า

                        4.5    การสังคมสงเคราะห์

                        - คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

              5. ระบบบริการพื้นฐาน

                        5.1 การคมนาคมขนส่ง

                        - คมนาคมทางบก ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนสายหลัก คือ ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

                        5.2 การไฟฟ้า

                      พื้นที่ในเขต อบต.หนองเยือง มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 9 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100

                        5.3 การประปา

                       พื้นที่ในเขต อบต.หนองเยือง มีระบบประปาทั้ง 9 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100

                        5.4 โทรศัพท์

                         -  ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

                       5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                      - ไปรษณีย์ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ณ หมู่ที่ 1 บ้านโคกจิก ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

               6. ระบบเศรษฐกิจ

                        6.1 การเกษตร

                             - ทำนา ทำสวน ทำไร่ การเลี้ยงสัตว์

                        6.2 การประมง

เอกสารประกอบ
หัวข้อหลัก

นายทองสุข บรรดาศักดิ์
นายก อบต.หนองเยือง
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 878,727

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์