ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานงบประมาณ
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือบริการประชาชน
แนงทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง รายงานผลการการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง รายงานผลการการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง ประจำปี พ.ศ. 2567 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
      ประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) 
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.-196-010 สายทางแยกทางลาดยางข้างดอนปู่ตาบ้านเขวา หมู่ที่ 8 -ไปตำบลทองหลาง (สายที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านเขวา ตำบลหนองเยือง 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.-196-010 สายทางแยกทางลาดยางข้างดอนปู่ตาบ้านเขวา หมู่ที่ 8 -ไปตำบลทองหลาง (สายที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านเขวา ตำบลหนองเยือง
แบบคำขอรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
      แบบคำขอรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวั 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง หยุดการเรียนการสอน (ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง หยุดการเรียนการสอน (ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยางทะเล หมู่ที่ 5 - บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.196-019 ตำบลหนองเยือง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 432 เมตร หนา  
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยางทะเล หมู่ที่ 5 - บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.196-019 ตำบลหนองเยือง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 432 เมตร ห
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยางทะเล หมู่ที่ 5 - บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.196-019 ตำบลหนองเยือง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 432 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ค 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยางทะเล หมู่ที่ 5 - บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.196-019 ตำบลหนองเยือง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 432 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท
ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2564 
       ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2564
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวีธีอโรบิค" อบต.หนองเยือง 
      โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวีธีอโรบิค" อบต.หนองเยือง
ประกาศหยุดการเรียนการสอน (ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง 
      ประกาศหยุดการเรียนการสอน (ชั่วคราว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ขยายเวลาการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ขยายเวลาการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
นายทองสุข บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ - บ้านยางทะเล หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,065 ตารางเมตร องค์การบริหาร 
     
อบต.หนองเยือง 
     
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งเตือน และการให้บริการในการจัดกา่รสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 
      ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งเตือน และการให้บริการในการจัดกา่รสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
นายก อบต.หนองเยือง

นายทองสุข บรรดาศักดิ์
นายก อบต.หนองเยือง
คุยกับนายก อบต.
กระดานสนทนา
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
สาระน่ารู้ทั่วไป
หัวข้อหลัก
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 เมษายน 2567
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,167,424

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.